KosovaLive është organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 2000, si agjencia e parë e pavarur e lajme në Kosovë. Përveç ofrimit të shërbimeve si agjenci e lajmeve, KosovaLive ka punuar me një numër të madh të institucioneve në Kosovë, me të cilat ka implementuar një numër të madh të projekteve, specifikisht në zhvillimin e demokracisë dhe përgjegjësisë në institucione, fuqizimit të grave dhe vajzave, dhe të ndërtimit të kapaciteteve të mbi 300 të rinjëve. Me zgjerimin e aktiviteteve të saj, misioni i KosovaLive ka evolvuar dhe është adaptuar të reflektoj punën e saj. Qëllimi i organizatës është të angazhohet në aktivitete për ndryshime pozitive në shoqëri, duke informuar dhe edukuar publikun, duke ngritur kapacitete profesionale të të rinjëve përmes ndërmarrësisë sociale si dhe fuke duqizuar ekonomikisht gratë dhe vajzat.

Si vullnetar/e në KosovaLive, ju mund t’i keni këto detyra:

 • Asistoni në organizimin e punëtorive falas
 • Asistoni në organizimin e ngjarjeve për komunitet
 • Asistoni në promovimin e byrosë së vajzave GlobalGirl Media Kosova
 • Ndihmoni vajzat gjatë udhëtimit në prodhimin e videove dhe artikujve

Benefitet e të qenit vullnetar/e në KosovaLive:

 • Kaloni kohë në një komunitet shumë të shoqëruar
 • Mësoni si të punoni në një ambient profesional
 • Jeni të parët të njoftoheni me mundësi për angazhim në praktikë
 • Njoftohuni me thirrjet për punë në KosovaLive
 • Keni qasje tek punëtoritë edukative
 • Merrni lirime në çertifikime profesionale të cilat KosovaLive planifikon t’i fillojë
 • Mësoni nga profesionist të nderuar ndërkombëtarisht

Call for Volunteers Form

———————————————————————————————————————

KosovaLive is a non governmental organization, founded in 2000 as a subscription based news agency for the provision of news to the public at the national level. Aside from serving as a news agency, KosovaLive has worked with numerous institutions in Kosova, with which it has implemented a number of projects, specifically in the development of democracy, accountability within institutions, women’s and girls’ empowerment, and capacity building for more than 300 young professionals.

With the expansion of its pool of activities, KosovaLive’s mission has evolved and has been adapted to reflect its work. The organization’s purpose is to engage in activities for positive societal changes, by informing and educating the public, and enhancing the professional capacities of youth, with a focus in social entrepreneurship and economic empowerment of girls and women.

As a volunteer at KosovaLive, you may have the following duties:
*Assisting in organizing free workshops
*Assisting in organizing events for the benefit of community
*Assisting in promoting the all girls media education and professional bureau GlobalGirl Media Kosova
*Help our globalgirls on their trips to produce videos and articles

Benefits of being a volunteer at KosovaLive:

*Spend time in a friendly environment
* Learn how to work in a professional environment
*Be the first to learn about internship opportunities
*Be notified about employment opportunities at KosovaLive
*Have access to educational workshops
*Get discounts to professional certifications that KosovaLive is planning on launching
*Learn from professionals that have been honored internationally

Call for Volunteers Form