Për t’u siguruar që informata jote është e saktë, sigurohu ta identifikosh burimin primar adekuat për intervistim, para se ta kontaktosh b...