Fillo vlerësimin estetik dhe përmbajtësor, duke u bazuar në njohurinë dhe logjikën e përgjidhshme mbi dukjen e fotografisë reale për dallim n...