Build Skills with our trainings

Sign up now!

Thirrje për Aplikim: Të bashkuar kundër diskriminimit/ Poziv za Aplikaciju: Zajedno protiv Diskriminacije /Call for Applications: United against discrimination

Dhj 30, 2021

A je i/e ri/e që dëshiron të bësh ndryshim në Kosovë? A dëshiron që të fillosh me ndryshim për mirë vitin 2022? A dëshiron të bashkëpunosh me etnitë e tjera dhe të mësosh më shumë rreth historisë, simboleve e traditave?
 
Atëherë, kjo shkollë dimrore është për ty!

Shkolla dimrore i ka dy faza:

1. KosovaLive organizon shkollën dimrore tre ditore “Të bashkuar kundër Diskriminimit” ku ndër të tjera të rinjtë pritet të mësojnë më shumë rreth diskriminimit, “ndërthurjes”, ndikimin e medias dhe edukimit medial në perceptimet tona e shumë tema të tjera interesante.

Po ashtu, të rinjtë do të kenë rastin të implementojnë dy iniciativa që t’ju mundësojnë të rinjve nga komunitete të ndryshme në Kosovë lehtësim në problemet e tyre.

2. Organizimi i festivalit ndër-etnik ku të gjithë pjesëmarrësit do të jenë pjesë me diçka nga kultura, tradita, ushqimi, veshja që i simbolizon ata.

Detajet e Aplikimit:
Kush mund të regjistrohet: 18-25 vjeç
Nga: Kudo në Kosovë (Kjo mundësi është vetëm për aplikantët që jetojnë në Kosovë)
Ka: 20 vende
Gjuha e punës: Shqip/Serbisht/Anglisht

Inkurajohen të aplikojnë të gjithë pa diskriminim në bazë të racës, etnisë, ngjyrës, fesë (besimit), gjinisë, identitetit gjinor.

Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen me email dhe mesazh me tekst. Ju lutemi mos dërgoni mesazhe, telefononi apo email KosovaLive për statusin e aplikimit tuaj. Ju lutemi mos kontaktoni asnjë anëtar të stafit të KosovaLive për të pyetur për statusin e aplikacionit tuaj. Aplikantët përzgjidhen nëpërmjet një komisioni prej tre personash, të cilët votojnë për aplikantët më të kualifikuar.

Afati i fundit: 15 janar 2022 (Ora: 23:59)

Vegëza për aplikim: https://forms.gle/VmZhmee8t1TFux6d9

Ky projekt për ndërtimin e besimit financohet nga UNMIK-u.


Dali si ste mladi koji žele da naprave promenu na Kosovu? Da li želiš da započneš 2022 godinu sa promenom na dobro? Dali želiš da sarađuješ sa drugim zajednicama i da naučis više o istoriji, simbolima i tradicijama?

Onda je ova zimska škola za tebe.

Zimska škola se odvija u dve faze:
1. KosovaLive u organizuje trodnevnu zimsku školu “Zajedno protiv Diskriminacije” gde se očekuje da će mladi, između ostalog, naučiti više o diskriminaciji, “prepletanju”, uticaju medija i medijske edukacije na naše percepcije i mnoštvo drugih interesantnih tema.

Mladi će isto tako imati priliku da implementiraju dve inicijative koje će omogućiti mladima iz raznih zajednica na Kosovu da lakše prebrode njihove probleme.

2. Organizovanje međuetničkog festivala gde će svi učesnici učestvovati sa nečim iz njihovih kultura, tradicija, ishrane, odeće koje ih simbolizuje.

Detalji Aplikacije:
Ko može da sa prijavi: 18-25 godina
Gde: Bilo gde na Kosovu (Omogućuje se samo aplikantima koji žive na Kosovu)
Dostupno: 20 mesta
Radni jezik: Albanski/Srpski/Engleski

Podstiču se za prijavu svi bez obzira na rasu, etnitet, boju, veru, pol, polni identitet.

Izabrani aplikanti će biti obavešteni putem imejla ili poruke. Molimo vas da ne šaljete poruke, da ne telefonirate ili šaljete imejl na adresu KosovaLive o statusu vaše aplikacije. Molimo vas da ne kontaktirate nijednog člana stafa KosovaLive kako bi ste se raspitali o statusu vaše aplikacije. Aplikacije će izabrati tročlana komisija, koja će glasati za najvalifikovanije aplikante.

Poslednji rok: 15 januar 2022 (23:59 h)

Link za prijavu: https://forms.gle/VmZhmee8t1TFuk6d9

Ovaj projekat za izgradnju poverenja financira se od strane UNMIK-a.


Are you a youngster who wants to make a difference in Kosovo? Do you want to start the change for the better in 2022? Do you want to collaborate with other ethnicities and learn more about history, symbols of traditions?

Then, this winter school is for you.

The winter school has two phases:

1. KosovaLive organizes the three-day winter school “United against Discrimination” where, among other things, young people are expected to learn more about discrimination, “intersectionality”, the impact of many media and media education on our perceptions of many topics. interesting.

Youngsters will also have the opportunity to implement two initiatives to help young people from different communities in Kosovo with their problems.

2. Organizing an inter-ethnic festival where the whole organization is all part with something from the culture, tradition, food, clothing that symbolizes them.

Application Details:
Who can be all: 18-25 years old
From: Anywhere in Kosovo (This opportunity is only for applicants who are in Kosovo)
There are: 20 seats
Working language: Albanian / Serbian / English

Everyone is encouraged to apply without discrimination on the basis of race, ethnicity, color, religion, gender, gender identity.

Selected email applicants will be notified by and text message. Please do not send messages, call or email KosovaLive about the status of your application. Please contact any KosovaLive staff member to inquire about the status of your members. Applicants for the resolution of a commission of three persons, who vote for the most diverse applicants.

Deadline: January 15, 2022 (Time: 23:59)

Link to apply: https://forms.gle/VmZhmee8t1TFux6d9

This trust building project is funded by UNMIK.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

EDUKIM

BARAZI