Shihni

Librat/Studimet/Udhëzuesit

The Story of KosovaLive

A 20 year monography

KosovaKosovo

Forumi Shqiptaro-Serb për Këmbimin e Informatave

136 Zëra

Në një kohë kur progresi disa dekadësh …

Ekonomia Qarkore në Kosovë

Hulumtim mbi njohuritë dhe perceptimin e përgjithshëm rreth konceptit të ekonomisë qarkore në Kosovë

Circular Economy in Kosovo

Perceptions and knowledge of circular economy among Kosovars

Media as a Means of Education: Nurturing Youth Skills

Media as a means of education remains a central part of the development of the skill base of youth, transferable to any profession.

Kosovars on: Life in Kosovo

A brief background history of Kosovo in the last hundred years

Udhëzues për Qasje në Dokumente Publike

Përmbledhje e Procesit, me Raste për Studim dhe Rekomandime

Libra

The Story of KosovaLive

A 20 year monograph

KosovaKosovo

Forumi Shqiptaro-Serb për Këmbimin e Informatave

136 zera

Në një kohë kur progresi disa dekadësh …

Studime

Ekonomia Qarkore në Kosovë

Hulumtim mbi njohuritë dhe perceptimin e përgjithshëm rreth konceptit të ekonomisë qarkore në Kosovë

Circular Economy in Kosovo

Perceptions and knowledge of circular economy among Kosovars

Media as a Means of Education: Nurturing Youth Skills

Media as a means of education remains a central part of the development of the skill base of youth, transferable to any profession.

Kosovars on: Life in Kosovo

A brief background history of Kosovo in the last hundred years

Udhëzues

Udhëzues për Qasje në Dokumente Publike

Përmbledhje e Procesit, me Raste për Studim dhe Rekomandime

THELLESISHT

VIDEO

LAJME