Build Skills with our trainings

Sign up now!

Thirrje për Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Tet 21, 2020

Mbështetje për Edukimin Medial dhe Informativ në Kosovë 2020 – Faza II

Afati i fundit për dorëzim: 5 Nëntor 2020

Kohëzgjatja e secilit projekt: Deri në tre muaj (përmbajtja do të shpërndahet deri më 28 shkurt 2021, dhe angazhimi do të matet deri më 31 mars 2021 dhe të raportohet në prill 2021)

Madhësia e granteve individuale:

Për organet e medias: 5.000 GBP (e paguar në monedhën vendase) plus mundësia që të sigurohet  kontribut dhe ndihmë nga konsulentët që janë ekspertë në krijimin e përmbajtjes (përfshirë sa i   përket mënyrës së dokumentimit të angazhimit me përmbajtjen e prodhuar)

Për gazetarë individualë / prodhues të përmbajtjes: 2.500 GBP (e paguar në monedhën vendase) plus mundësia që të sigurohet kontribut dhe ndihmë nga konsulentët që janë ekspertë në krijimin e përmbajtjes (përfshirë mënyrën e dokumentimit të angazhimit me përmbajtje)

Shuma totale në dispozicion për grante në këtë thirrje: Deri në 20.000 GBP për Kosovë.

Informacion i përgjithshëm

Albany Associates (www.albanyassociates.com), Mediacentar Sarajevo (https://media.ba), dhe Agjencia e Lajmeve Kosova Live (www.kosovalive.org) së bashku me organizatat rajonale të zhvillimit të mediave, po implementojnë një projekt të quajtur “Promovimi i Edukimit Medial dhe Forcimi i Gazetarisë së Pavarur në Ballkanin Perëndimor”. Qëllimet kryesore të projektit janë ndërtimi i kapacitetit të profesionistëve të medias dhe studentëve të gazetarisë në verifikimin e lajmeve, verifikimin e fakteve, prodhimin e përmbajtjes dhe kompetencat e tjera raportuese; dhe për të ngritur kuptimin e transmetuesve të shërbimit publik të edukimit dhe të informacionit medial si dhe për të përmirësuar aftësinë e tyre për të ofruar fushata për publikun. Projekti po implementohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Kjo thirrje specifike për përmbajtjen po lëshohet vetëm në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Mal të Zi. Vetëm mediat e regjistruara në këto vende, dhe gazetarët e pavarur me seli në këto vende, janë të pranueshme për këtë thirrje. Projekti do të lëshojë deri në 20.000 GBP për secilin vend në çmime sipas kësaj thirrjeje për çdo vend.

Objektivat e thirrjes

Për të mbështetur gazetarinë cilësore dhe për të përmirësuar edukimin medial në mesin e audiencave në rajon, Albany Associated dhe Agjencia e Lajmeve KosovaLive (www.kosovalive.org) po kërkojnë aplikime për grante për prodhimin e përmbajtjes, me objektivat specifike të mëposhtme (aplikantët mund të zgjedhin midis të dyjave, ose i kombinoni ato):

 1.  T’i siguroj qasje në cilësi të lartë audiencës së Kosovës, përmbajtje inovative të mediave që do t’i ndihmojë ata të kuptojnë më mirë rolin e mediave dhe rëndësinë e gazetarisë profesionale dhe të pavarur.
 • Ndihmimi i audiencës që drejtojnë informacionin në mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme në lidhje me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, duke rritur kështu të menduarit kritik dhe duke zvogëluar efektet e dëmshme të keq / dezinformimit rreth temës.

Kush ka të drejtë të aplikojë

Media (të shtypura, TV, radio, media në internet) dhe Gazetar të pavarur që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Regjistruar në Kosovë, e vërtetuar me dokumentin e regjistrimit
 • Të ketë së paku dy vjet përvojë pune si media në Kosovë, e vërtetuar nga dokumenti i regjistrimit
 • Të ketë aftësinë për të arritur audiencat, të provuara nga të dhënat që demonstrojnë statistikat e faqes në internet, qarkullimin, shtrirjen, etj.
 • Të ketë aftësinë për të prodhuar përmbajtje mediatike, të provuar nga mostrat që janë botuar / transmetuar / postuar
 • Gazetarë të pavarur me seli në një nga vendet e listuara më sipër të cilët mund të demonstrojnë një mjet për shpërndarjen dhe matjen e angazhimit me përmbajtjen e propozuar (përmes shtypit, TV, radios, media online).

Aplikimet që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme nuk do të merren parasysh.

Secili aplikant mund të paraqesë vetëm një kërkesë nën këtë thirrje.

Lejohen gjithashtu bashkëprodhimet, me një aplikant të deklaruar si kryesues, dhe të tjerët si bashkë-aplikant (e). Në rastin e bashkëprodhimit, të gjitha kriteret e pranueshmërisë zbatohen si për aplikantin kryesor ashtu edhe për bashkë-aplikuesin (et).

Ju lutemi vini re se ky projekt përpiqet të sigurojë që iniciativat mbështetëse të tilla nuk janë të kopjuara dhe të përqendruara tepër brenda çdo media. Si e tillë, organet e medias që marrin mbështetje nën Zyrën e Zhvillimit të Jashtëm dhe të Komonuelthit (FCDO) – përpjekjet e financuara mund të mos zgjidhen për të marrë fonde sipas kësaj thirrje.

Cilat forma dhe tema të përmbajtjes do të mbështeten?

Megjithëse mediat mund të propozojnë përmbajtje në çdo medium, preferenca do t’i jepet përmbajtjes multimediale me potencial që të promovohet dhe shpërndahet më tej përmes platformave të mediave sociale.

Temat e propozuara duhet të burojnë nga objektivat specifike të thirrjes të identifikuara më sipër dhe mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, shembujt e mëposhtëm:

 • Roli i medias dhe gazetarisë në ruajtjen e lirisë së fjalës;
 • Kriteret për të vlerësuar cilësinë dhe gazetarinë e besueshme, duke vlerësuar në mënyrë kritike përmbajtjen e medias si në internet dhe jashtë linje;
 • Siguria në internet dhe mbrojtja e të dhënave;
 • Çdo çështje lokale që ndikon në lirinë e medias, të tilla si çështjet e sigurisë, ligji dhe politika e medias, veprimet e qeverisë, etj;
 • Transparenca e financimit të mediave dhe pronësia e mediave;
 • Njohja e informacionit të pasaktë në media;
 • Sigurimi i informacionit të saktë për të kundërshtuar informacionin mashtrues ose të rremë në lidhje me pandeminë e vazhdueshme COVID-19;
 • Ndihmoni audiencat të njohin burime të besueshme informacioni mbi pandeminë COVID-19 mbi informacione mashtruese dhe të rreme; dhe / ose
 • Sigurimi i raportimit të bazuar në fakte mbi tema të tilla si sfidat për ekonomitë lokale, respektimi i të drejtave të njeriut, grupet e margjinalizuara dhe / ose të prekshme, arsimi ose liria e mediave në dritën e pandemisë COVID -19.

Pranueshmëria e kostove

Kostot e mëposhtme në lidhje me prodhimin e përmbajtjes do të konsiderohen të pranueshme:

 • Pagat dhe përfitimet shoqëruese dytësore
 • Kostot e lidhura me prodhimin siç janë udhëtimi, pajisjet dhe shpenzime të ngjashme.

Si të aplikoni?

Formulari i aplikimit dhe modeli i buxhetit

Aplikimet duhet të dorëzohen në shqip ose në anglisht, duke përdorur formularin e aplikimit dhe modelin e buxhetit.

Dokumentet mbështetëse

Çdo aplikim duhet të shoqërohet nga:

Për media:

 • Kopje e skanuar e dokumentit të regjistrimit të organizatës (për aplikantin kryesor dhe çdo bashkë-aplikant).
 • Mostrat e prodhimit të mëparshëm që demonstrojnë aftësinë për të prodhuar përmbajtje mediatike, mundësisht me lidhje me përmbajtjen e botuar më parë (për aplikantin kryesor dhe çdo bashkë-aplikant).
 • Formular i plotësuar i buxhetit që mund të shkarkohet këtu

 Për gazetarët individualë:

 • Mostra të punës së mëparshme, duke demonstruar përvojë në gazetari, mundësisht me lidhje me përmbajtjen e botuar në mënyrë paraprake
 • Letër zotimi e nënshkruar e lëshuar nga shoqëruesit e mediave të regjistruar në vendin ku  jepet granti, duke konfirmuar që përmbajtja e prodhuar nga gazetari individual do të botohet dhe shpërndahet, dhe të dhënat për arritjen dhe angazhimin do të sigurohen
 • Dëshmia e qëndrimit në vend do të kërkohet kur nënshkruhet kontrata e dhënies
 • Formular i plotësuar i buxhetit që mund të shkarkohet këtu

Kur dhe si ta dërgoni aplikimin? – Të gjitha aplikacionet duhet të pranohen deri më 5 nëntor 2020. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Aplikimet duhet të dorëzohen përmes postës elektronike në info@kosovalive.org dhe ne kosovalive.social@gmail.com me titullin “Thirrje për Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes” – Emri i Medias/Gazetarit. Pyetje dhe informata shtesë – Çdo pyetje në lidhje me këtë thirrje duhet të dorëzohet me email ose para 30 Tetorit 2020 në info@kosovalive.org dhe në kosovalive.social@gmail.com me “Thirrje për Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes” në titullin e temës.

Pyetje dhe informata shtesë – Çdo pyetje në lidhje me këtë thirrje duhet të dorëzohet me email në ose para 30 Tetorit 2020 në info@kosovalive.org dhe në kosovalive.social@gmail.com me “Thirrje për Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes” në titullin e temës. KosovaLive planifikon të zhvillojë një sesion informues (ballë për ballë ose në distancë përmes Zoom ose një platforme të ngjashme) me datën 2 nëntor 2020, ora 10:00, ku do të jepen përgjigje në pyetjet në lidhje me procesin e aplikimit dhe ndihmë në plotësimin e aplikacioneve. Aplikantët e mundshëm inkurajohen të dërgojnë email në info@kosovalive.org dhe ne kosovalive.social@gmail.com

KosovaLive planifikon të zhvillojë një sesion informues (ballë për ballë ose në distancë përmes Zoom ose një platforme të ngjashme) me datën 2 nëntor 2020, ora 10:00, ku do të jepen përgjigje në pyetjet në lidhje me procesin e aplikimit dhe ndihmë në plotësimin e aplikacioneve. Aplikantët e mundshëm inkurajohen të dërgojnë email në info@kosovalive.org dhe ne kosovalive.social@gmail.com

Vlerësimi dhe përzgjedhja e aplikacioneve

 • Të gjitha aplikimet do të vlerësohen nga një komision përzgjedhës i mbledhur nga organizatat lokale dhe rajonale të zhvillimit të medias bazuar në kriteret e mëposhtme:
 • Relevanca e përmbajtjes së propozuar kundrejt objektivit të thirrjes (maksimumi 20 pikë)
 • Cilësia e përmbajtjes së propozuar, qasja në temën e propozuar, origjinaliteti i propozimit, (maksimumi 40 pikë)
 • Arritja e vlerësuar e projektit, plani i propozuar i shpërndarjes dhe promovimit të përmbajtjes (maksimumi 10 pikë)
 • Kapaciteti i organizatës për të zbatuar projektin e propozuar, aftësitë teknike dhe përvojën e aplikantit në prodhimin e përmbajtjes, angazhimin e aplikantit për gazetari profesionale, përvojën e ekipit të propozuar të prodhimit (maksimumi 20 pikë)
 • Efikasiteti i kostove të propozuara, vlera për para (maksimumi 10 pikë)

Klikoni këtu për të aplikuar!

Poziv za prijavu Grantovi za proizvodnju medijskih sadržaja: Promovisanje medijske pismenosti i tačnog informisanja na Kosovu

Konkurs-Kosovo

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i KosovaLive objavljuju poziv namenjen medijskim kućama i pojedinačnim novinarima/freelancerima na Kosovu za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja.

Rok za podnošenja prijava:  5. novembar 2020.

Trajanje pojedinačnih projekata: Predloženi projekti mogu trajati najviše tri meseca (sadržaj se treba objaviti najdalje do 28. februara 2021. godine). Ostvareni rezultati (doseg objavljenih sadržaja i angažovnost publike na društvenim mrežama) će se meriti se do 21. marta 2021. godine, a konačni izveštaj dobitnici grantova će podneti u aprilu 2021. godine.

Iznos pojedinačnih grantova: 

Za medijske kuće: do 5.000 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja saveta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentovanjem angažovanosti publike na društvenim mrežama).

Za pojedinačne novinare/freelancere: do 2.500 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja saveta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentovanjem angažirovanosti publike na društvenim mrežama).

Ukupni iznos koji je dostupan za grantove ovog poziva: Do 20.000 GBP

Opšte informacije 

Albany Associates i KosovaLive, zajedno s regionalnim organizacijama za razvoj medija, sprovode projekat pod nazivom „Promovisanje medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu“.  Primarni ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta medijskih profesionalaca i studenata novinarstva u oblasti verifikacije, proveravanja činjenica, proizvodnje sadržaja i drugih novinarskih kompetencija, unapređenje razumevanja medijske i informacijske pismenosti (MIP) kod lokalnih javnih medijskih servisa, te poboljšanje njihove sposobnosti predstavljanja kampanja iz oblasti MIP. Projekat se sprovodi u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Ovaj poziv za proizvodnju sadržaja je raspisan samo u Albaniji, Kosovu i Crnoj Gori. Uslove za prijavu na ovaj poziv ispunjavaju samo medijske kuće koje su registrovane u ovim zemljama i novinari (freelanceri) iz ovih zemalja. U sklopu ovog poziva, projekat će dodeliti najviše 20.000 GBP.

Ciljevi poziva 

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i KosovaLive objavljuju poziv za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja sa sledećim konkretnim ciljevima (podnosioci prijava mogu izabrati jedan od njih ili ih kombinovati):

1. Omogućiti publici na Kosovu pristup visokokvalitetnim i inovativnim medijskim sadržajima koji će joj pomoći da bolje razume ulogu medija i važnost profesionalnog i nezavisnog novinarstva. 

2. Pomoći publici da se sigurno i odgovorno informiše u vezi s trenutnom pandemijom virusa COVID-19 i njenim uticajem na lokalno stanovništvo, time povećavajući nivo kritičkog razmišljanja i smanjujući štetni uticaj netačnih informacija/dezinformacija o toj temi.  

Ko ispunjava uslove za prijavu?

1) Medijske kuće (štampa, TV, radio, online mediji) koje ispunjavaju sledeće kriterije: 

– Registrovane na Kosovu, što dokazuju dokumentom o registraciji;

– Imaju najmanje jednu godinu iskustva u poslovanju kao medijska kuća na Kosovu, što dokazuju dokumentom o registraciji;

– Imaju mogućnost dosezanja publike, što dokazuju statističkim podacima o web stranici medijske kuće, tiražu, dosegu, itd; 

– Imaju mogućnost proizvodnje medijskih sadržaja, što dokazuju primerima sadržaja koji su emitovani/objavljeni na društvenim medijima;

2) Novinari pojedinci (freelance) sa Kosova koji mogu dokazati da imaju mogućnost distribucije sadržaja putem medija (štampanih, TV, radio, online) i mogućnost merenja efekata projekta (dosega publike, angažovanosti publike).

Prijave koje ne ispunjavaju navedene kriterijume se neće uzimati u obzir. 

Svaki podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.

Dozvoljena je koprodukcija s jednim podnosiocem navedenim kao vodećim aplikantom, a ostalim kao partnerima. U slučaju koprodukcije, svi kriterijumi se odnose i na vodećeg aplikanta i na partnere.  

Napominjemo da se u okviru projekta ulažu napori da se osigura da se inicijative podrške kao što je ova ne dupliraju i ne koncentrisaju unutar jedne medijske kuće. To znači da medijske kuće koje primaju podršku u okviru nekog drugog programa koji finansira Ministarstvo za Inostrane Poslove, Komonvelt i Razvoj (FCDO), možda neće biti odabrane za primanje sredstava unutar ovog poziva.  

Koji oblici sadržaja i teme mogu primiti podršku?

Iako medijske kuće imaju slobodu da predlože sadržaj na bilo kojem mediju, prednost će se dati multimedijalnim sadržajima koji imaju potencijal za širu promociju i distribuciju putem društvenih medija i platformi.

Predložene teme moraju biti povezane s konkretnim ciljevima poziva koji su opisani iznad i mogu uključiti, ali nisu ograničene na sledeće primjere: 

– Uloga medija i novinarstva u zaštiti slobode govora; 

– Kriterijumi za ocenu kvaliteta i verodostojnosti sadržaja u novinarstvu, kritička procena medijskih sadržaja; 

– Online sigurnost i zaštita podataka; 

– Bilo koji lokalni problem koji utiče na slobodu medija, kao što su bezbednonsna pitanja, zakoni i politike o medijima, postupci vlasti itd;

– Transparentnost finansiranja medija i medijskog vlasništva;

– Prepoznavanje netačnih informacija u medijima; 

– Pružanje tačnih informacija kao odgovor na obmanjujuće ili lažne informacije u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19;

– Pomaganje publici da prepozna pouzdane izvore informacija o pandemiji virusa COVID-19 u poređenju s obmanjujućim i lažnim informacijama; i/ili 

– Izvještavanje o posledicama ili izazovima koje pandemija predstavlja za lokalnu ekonomiju, poštovanje ljudskih prava, marginalizovane i/ili ugrožene grupe (kao što su žene, mladi, starija populacija, manjine), obrazovanje ili slobodu medija u svetlu pandemije virusa COVID-19. 

Prihvatljivi troškovi 

Prihvatljivim se smatraju sledeći troškovi proizvodnje sadržaja:

– Plate i prateći doprinosi;

– Troškovi u vezi sa proizvodnjom sadržaja kao što su putni troškovi, oprema i sl.

Kako se prijaviti?

Formular za prijavu i formular budžeta

Prijave se mogu podneti na srpskom/bosanskom ili engleskom jeziku, koristeći formular za prijavu i formular budžeta.

1) Formulari za medije

Formular za prijavu

Formular budžeta

2) Formulari za novinare pojedince

Formular za prijavu

Formular budžeta

Dodatni dokumenti 

Uz svaku prijavu se prilažu sledeći dokumenti:

1) Za medijske kuće:

– skenirana kopija dokumenta o registraciji organizacije (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);

– primeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);

2) Za novinare pojedince:

– primeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje; 

– potpisano pismo obaveze jedne ili više medijskih kuća registrovanih u zemlji u kojoj se dodeljuje grant, u kojem se potvrđuje da će objaviti i distribuisati sadržaj koji proizvede pojedinačni novinar i da će obezbediti podatke o dosegu i angažovanosti publike; 

– u slučaju potpisivanja ugovora o dodeli sredstava, tražiće se dokaz o mestu boravka u zemlji. 

Kada i kako poslati prijavu

Sve prijave moraju biti primljene do 5. novembra 2020. godine. Prijave primljene nakon ovog roka se neće uzeti u razmatranje.  

Prijave se moraju predati putem e-maila na adresu info@kosovalive.org i kosovalive.social@gmail.com  pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“.

Pitanja i dodatne informacije

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom se trebaju poslati putem e-maila do 30. oktobra 2020. godine na adresu  info@kosovalive.org i kosovalive.social@gmail.com pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“. 

KosovaLive planira održati online informativnu sesiju putem Zooma 2.11.2020. u 10 sati, na kojoj će se odgovoriti na pitanja u vezi s procesom prijave i ispunjavanja formulara. Potencijalni podnosioci prijava za učešće u informativnoj sesiji mogu se registrovati ovdje.

Ocenjivanje i selekcija prijava

Sve prijave će oceniti komisija za selekciju koja se sastoji od lokalnih i regionalnih organizacija za razvoj medija na osnovu sledećih kriterijuma:

– relevantnost predloženog sadržaja u odnosu na cilj poziva (najviše 20 poena); 

– kvalitet predloženog sadržaja, pristup predloženoj temi, originalnost predloga (najviše 40 poena);  

– procenjeni doseg projekta, predloženi plan distribucije i promocije sadržaja (najviše 10 poena); 

– kapacitet organizacije ili pojedinca da sprovede predloženi projekat, tehničke sposobnosti podnosioca prijave i iskustvo u proizvodnji sadržaja, posvećenost podnosioca prijave standarima profesionalnog novinartsva, iskustvo predloženog tima za proizvodnju sadržaja (najviše 20 poena);  

– ekonomičnost predloženih troškova, isplativost (najviše 10 poena).  

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM