CircMedia: Punëtoria e dytë “Systems Thinking”

CircMedia: Punëtoria e dytë “Systems Thinking”

Të rinjtë nga e gjithë Kosova iu bashkuan punëtorisë CircMedia: Systems Thinking për të mësuar për ekonominë qarkore. U kënaqëm duke mësuar nga përvojat e qyteteve e shteteve të tjera, të cilat janë duke përdorur inovacionet e fundit për të nxitur zhvillimin e...